Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RT praktijk Waalsprong

 1. RT praktijk Waalsprong verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Persoonsgegevens worden zorgvuldig gearchiveerd en worden niet, zonder overleg, aan derden verstrekt.
 2. De remedial teacher kan relevante informatie opvragen bij de leerkracht/school van het kind. Dit altijd pas na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).
 3. Door te starten met de RT gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van RT praktijk Waalsprong.
 4. Eerdere beëindiging van de RT is mogelijk na persoonlijk of telefonisch overleg met RT praktijk Waalsprong en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
 5. De RT vindt volgens afspraak op een vaste dag en tijd plaats. De RT bestaat uit 45 minuten werken met uw kind en 15 minuten verslaglegging en voorbereidingstijd.
 6. De overeengekomen RT tijd is bindend. Bij verhindering, afspraken minimaal 24 uur van tevoren via de mail of telefonisch afzeggen, anders worden de kosten van de betreffende RT tijd in rekening gebracht. Er zal bij afzegging ruim van tevoren, indien mogelijk, naar een vervangende RT tijd in die week worden gezocht.
 7. Tijdens de schoolvakanties en andere vrije (feest-)dagen vindt in principe geen RT begeleiding plaats, tenzij in onderling overleg anders is afgesproken.
 8. Tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de LBRT. De geldende tarieven zijn opgenomen op de website van RT praktijk Waalsprong onder het kopje “Tarieven”.
 9. Aan het eind van de maand ontvangt u de factuur per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, ontvangt u een herinneringsfactuur met het verzoek deze binnen 5 dagen te voldoen.
 10. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen zal RT praktijk Waalsprong de begeleiding, na een schriftelijke aankondiging, per direct beëindigen.
 11. RT praktijk Waalsprong is vrijgesteld van BTW. Mocht hierin door de belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van één of meerdere diensten van RT praktijk Waalsprong, dan zal de BTW worden doorberekend aan de cliënt.
 12. RT praktijk Waalsprong gaat een inspanningsverplichting aan, geen resultaatverplichting.
 13. De aansprakelijkheid van RT praktijk Waalsprong is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van RT praktijk Waalsprong vallen.

Algemene voorwaarden RT praktijk Waalsprong 2020 versie januari 2024