Gecertificeerd JaMaRa Rekencoach

JaMaRa rekenen

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij JaMaRa.

Daar waar het op school mis gaat, pakt JaMaRa aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met je handen gaan voelen (tactiel) en ervaren (bewegen).
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind, starten met het eigen lijf en daarna komen tot automatiseren.
 • Koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen als basis van het rekenen.
 • Splitsingen leren automatiseren door het te voelen en ervaren.
 • Één eenduidige strategie (rijgstrategie).
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten.
 • Zo min mogelijke talige rekenactiviteit.
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen waardoor rekenen over het tiental geen probleem meer is.
 • Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
 • Bewegend het werkgeheugen trainen. Het werkgeheugen van rekenzwakke kinderen schiet vaak tekort.

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt één enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijtraakt.